REGULAMIN SERWISU IBOK.ELTRONIK.NET.PL

 1. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

  2. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu

  3. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu ibok.eltronik.net.pl za pośrednictwem strony internetowej zwanego dalej „Serwisem”.

  4. Niniejszy „Regulamin” został opracowany przez firmę Eltronik „Media” Sp. z .o.o. -Sp. k. ul. 3 Maja 3, 87-300 Brodnica NIP 874-15-88-284, Regon 871522439, która jest jednocześnie właścicielem i administratorem Serwisu.

  5. Korzystając z „Serwisu” Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

 2. Definicje

  1. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z zasobów Serwisu ibok.eltronik.net.pl

  2. Serwis – strona internetowa zawierająca treści w postaci tekstowej, ,grafiki,zdjęć,filmów wideo i innych treści multimedialnych.

  3. Przeglądarka WWW – oprogramowanie umożliwiające przeglądanie stron Web (WWW) w Serwisie internetowym.

  4. Cookie - informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.

  5. Identyfikator abonenta(Użytkownika) – unikalny numer lub adres e-mail umożliwiający korzystanie i zalogowanie się do Serwisu.

  6. Hasło abonenta(Użytkownika) – zespół znaków znanych jedynie Użytkownikowi w celu bezpiecznego zalogowania się do Serwisu oraz zapewnienia chronienia konta Użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem do danych Użytkownika.

  7. Konto – na konto składa się Identyfikator Użytkownika oraz Hasło Użytkownika, które umożliwi poprawne zalogowanie się Użytkownika do Serwisu.

  8. Formularz – dokument z opisami pól i miejscami(rubrykami) do wypełnienia.

  9. Usługodawca - Eltronik „Media” Sp. z .o.o. -Sp. k. ul. 3 Maja 3, 87-300 Brodnica NIP 874-15-88-284, Regon 871522439, który jest jednocześnie właścicielem i administratorem Serwisu.

  10. Usługobiorca - osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

  11. Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.

  12. Zasoby Serwisu - wybrane informacje dotyczące Użytkownika, a w szczególności:

   1. informacje o zmianie hasła Użytkownika,

   2. informacje o saldzie Użytkownika w tym stan zaległości wobec Usługodawcy Serwisu,

   3. informacje o fakturach Użytkownika,

   4. informacje o naliczeniach Użytkownika,

   5. informacje o wpłatach Użytkownika,

   6. informacje o usługach Użytkownika,

   7. informacje o zgłaszanych usterkach przez Użytkownika,

   8. informacje o połączeniach telefonicznych Użytkownik,

   9. informację o zaakceptowaniu Regulaminu i akceptację zgód.

  13. System teleinformatyczny - to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  14. Adres elektroniczny - to oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

  15. Adres poczty elektronicznej, adres e-mailowy – adres poczty elektronicznej, umożliwiający przesyłanie wiadomości poprzez sieć komputerową, w tym Internet.

  16. Świadczenie usług drogą elektroniczną - Jest to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową oraz przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne

  17. Informacja handlowa - to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

 3. Rejestracja w Serwisie

  1. W celu rejestracji wymagane jest przez Użytkownika podanie danych w Formularzach.

  2. Formularze Serwisu wymagają od Usługobiorcy podania prywatnych danych w tym danych osobowych .

  3. Hasła do Serwisu wymagają pewnego poziomu bezpieczeństwa ustalonego przez Usługodawcę Serwisu. Wymagane jest by hasło posiadało przynajmniej 8 znaków i zawierało przynajmniej jedną dużą literę, jedną małą i jedną cyfrę
   Nie może zawierać znaków: &)'(^?,."[spacja] .

  4. Użytkownik Serwisu ma możliwość :

   1. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług w ramach danego Serwisu,

   2. wyrażenia zgody na akceptację Regulaminu,

   3. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Eltronik „Media” Sp. z .o.o. -Sp. k. ul. 3 Maja 3, 87-300 Brodnica NIP 874-15-88-284, Regon 871522439,

   4. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od firmy Eltronik „Media” Sp. z .o.o. -Sp. k. ul. 3 Maja 3, 87-300 Brodnica NIP 874-15-88-284, Regon 871522439,

   5. wyrażenie zgody na otrzymywanie od Usługodawcy Newslettera z informacjami związanymi z Serwisem i zamieszczonymi w jego ramach ogłoszeniami z nowościami w Serwisie.

  5. Po wypełnieniu Formularza i kliknięciu przycisku[Rejestracja] Użytkownik rejestrujący się otrzyma na podany przez siebie w Formularzu adres e-mail wiadomość potwierdzającą przeprowadzenie procesu rejestracji w Serwisie z prośbą o klikniecie w link, co spowoduje aktywacje unikalnego konta Usługobiorcy w Serwisie .Następnie po aktywacji konta na adres e-mail Usługobiorcy dostarczona zostanie informacja potwierdzająca aktywację konta w Serwisie.

  6. Usługobiorca, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Usługobiorca podający takie dane lub informacje ponosi wszelką i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy.

  7. Z chwilą rejestracji w Serwisie Usługobiorca wyraża zgodę na:

   1. przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę wyłącznie w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług w ramach Serwisu.

   2. Akceptację Regulaminu i jego zasad.

 4. Obowiązki Użytkownika i sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu

  1. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

  2. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, elementów JavaScript oraz plików cookies.

  3. Dane osobowe gromadzone w Serwisie pochodzą od danych wprowadzonych przez Usługobiorcę lub zostały wprowadzone przez Usługodawcę poprzez wcześniejszą wolę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w Serwisie.

  4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami i Regulaminem obowiązującym w Serwisie. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.

  5. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego identyfikatora i hasła.

  6. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz firewall-a.

  7. Użytkownik ma prawo utrwalić treść Regulaminu poprzez wydrukowanie, zapisanie na dysku czy innym nośniku w każdym czasie.

  8. Użytkownik nie może przesyłać za pośrednictwem Serwisu informacji i treści o charakterze bezprawnym i ponosi pełną odpowiedzialność wobec Usługodawcy Serwisu jak i osób trzecich za dane przesłane do Serwisu.

 5. Obowiązki Usługodawcy Serwisu

  1. Usługodawca Serwisu dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ciągłej i pełnej dostępności Serwisu.

  2. Usługodawca Serwisu zobowiązuje się, że aplikacja wolna jest od wad. W związku z charakterem świadczenia Usługi Serwisu, nie przewiduje się udzielenia na nie gwarancji ani innych rekompensat.

  3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia Serwisu celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

  4. Uwagi i zapytania na funkcjonowanie Serwisu można zgłaszać ustnie w siedzibie firmy a także pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej. Odpowiednie adresy i dane znajdują się na stronie www.eltronik.net.pl w stopce strony. Uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu można też kierować na adres e-mail ibok@eltronik.net.pl .

  5. Odpowiedź na zgłaszane uwagi do Serwisu będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od otrzymania informacji. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni po uprzednim wyjaśnieniu Użytkownikowi przyczyn i okoliczności występującego problemu.

 6. Dane osobowe

  1. Administratorem Danych Osobowych jest firma Eltronik „Media” Sp. z .o.o. -Sp. k. ul. 3 Maja 3, 87-300 Brodnica NIP 874-15-88-284, Regon 871522439.

  2. Przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, 1422 z późn. zm.).

  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże może być niezbędne do świadczenia usług przez Usługodawcę.

  4. Dane osobowe podane przez Użytkownika, na których przetwarzanie wyraził zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda.

  5. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą danych będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zadane pytania.

  6. Dane są zbierane tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika.

  7. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie oraz powierzanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie, o jakim mowa w pkt 4 powyżej.

  8. Dane osobowe gromadzone w Serwisie pochodzą od danych wprowadzonych przez Usługobiorcę lub zostały wprowadzone przez Usługodawcę poprzez wcześniejszą wolę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w Serwisie.

  9. Wszystkie dane osobowe są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji nie pozwalają na swobodne ich odczytanie przez osoby nieupoważnione.

  10. Wszelkie pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: ibok@eltronik.net.pl.


 1. Postanowienia końcowe

  1. Usługodawcy przysługuje w każdej chwili prawo do zmiany zasad korzystania z Serwisu oraz świadczonych w jego ramach usług, w szczególności zmiany postanowień Regulaminu ze skutkiem wejścia w życie wraz z publikacją ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisów, bez konieczności udzielenia jakiegokolwiek uzasadnienia takiej zmiany. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisów po wprowadzeniu którejkolwiek z powyższych zmian jest równoznaczne z ich całkowitą oraz bezwarunkową akceptacją.

  2. Informacja dotycząca zmian Regulaminu będzie komunikowana Usługobiorcom drogą elektroniczną.

  3. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

  4. Serwis jest chroniony prawami autorskimi.

  5. Polityka prywatności i plików cookies znajduje się tutaj .

  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.10.2018r.